30 dec 2013...

Op bezoek bij de Baka-Pygmeeen in Oost Kameroen
Een team zendelingen van Worldteam werkt onder de Baka Pygmeeen om hen God te leren kennen, gemeenten te stichten,
medische zorg te verlenen en hen te helpen om te schakelen naar de nieuwe tijd waarin ze van jagers
moeten omschakelen naar een gesettled leven met o.a. landbouw.

Visiting the Baka-Pygmies. Worldteam missionaries work among the Baka Pygmies to bring them God's Word, plant churches, give medical care and help them in the transition from hunters to settled people with agriculture. A complex and often disappointing task.
Pray for the Baka!

 
 
 


Juma voor zijn huis... De Baka pygmeeen zijn echt klein! de pygmeeen verhuisden vroeger vaak van jachtgebied naar jachtgebied.
Hun huizen zijn daarom eenvoudig maar effectief van lokaal materiaal.

Juma at home! Pygmies are still really small! The pygmies moved in the past often from one hunting area to another.
Their houses are therefore simple but effective build of local material.

 
 

.
Links: in Central Cameroon is onze thuisbasis in Yaounde. De gele lijn rechts is de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR).
Rechts: De Baka pygmeeen leven o.a. in het oerwoud ten zuiden van Dimako, waar ik afgelopen week te gast was.

Left: We live in Central Cameroon - Yaounde. Dimako is 300 km to the east. The yellow line marks the boundary with the Central African Republic (CAR) where the situation is so dangerous at the moment. There are more than 800,000 refugees!
Right: The Baka pygmies live in the Rain Forest. They are hunters. Last week I visited a group in the forest south of Dimako.
A small team of missionaries works among them for church planting, medical care and promoting agriculture. This is a difficult job with continues disappointments and apathy. Pray for these missionaries.

 
 
 
 
 
 

Het gastenverblijf en uitpandig toilet.
Alles was keurig verzorgd.

Guesthouse and separate bathroom.
Everything was in good order.

Een nieuwe klei-oven was net in gebruik genomen. Een experiment om goedkoop efficienter met brandstof om te gaan.

A new clay oven was just inaugurated. A try-out with simple clay to improve cooking facilities for pygmies.

Socialisen in het centrale huis.
Links Juma en Landu, rechts de worldteam zendelingen voor medisch werk en landbouw.

Socialising in the community house.
Left Juma and Landu (see how small they are compared with) right: Jennifer (medical care) and Heidi (agriculture).

 
 
Landu (rechts) is een oude dame die NB in het verleden naar Parijs is gehaald om zgn te dansen. Ze heeft een rijke fantasie want vanaf de Eiffeltoren kon ze zover kijken dat ze haar dorp in Kameroen zag (en huilde)!.

Een geweldige dame met humor: Landu!

Landu voor de pygmee huizen.

Landu is a wonderful humoristic lady. Years ago (when she was young) she was even invited in Paris to perform pygmy dances. She told us that the Eiffeltower was so high that she could even see her village from the top (and cried)!

 
 
 
 

Een experiment om konijnen te fokken als voedselbron. De hokken zijn uiteraard van lokaal materiaal en aangepast aan de lokale behoeften.

An experiment to breed rabbits as a food source. The lofts are obviously of local material and adapted to local needs.

De pygmeeen hebben in Kameroen praktisch geen rechten of land en hun toekomst lijkt heel somber. Dat geeft hen een reactive apathie die vooruitgang blokkeert!

The pygmies in Cameroon have virtually no rights and land. Their future looks dark. That gives them a reactive apathy that blocks progress!

 
 


Voor het landbouw project is een stuk oerwoud vervangen door allerlei vruchtbomen en groenten om gezonde voeding als erfcultuur te bevorderen.

The agricultural project replaced a piece of jungle by a variety of fruit and vegetables to improve nutrition as compound cultivation.


Het oerwoud sluit je in. Hier het begin van een pad door het oerwoud.

The jungle closes you. Here the beginning of a path through the jungle.


Chaya.. Deze struik op de voorgrond levert geweldig gezonde groente en is reuze gemakkelijk te verbouwen: zet een tak in de grond en je hebt een nieuwe "groentetuin".

Chaya. This shrub produces a healthy vegetable and is easy to grow: put a branch in the ground and you have a new "vegetable garden".

 
 
 
 

De auto met duidelijke opdruk "Convention Baptiste Camerounaise". Dat helpt om minder vaak aangehouden te worden, want de politie weet dat "mission" eerlijk is en geen steekpenningen geeft.

The car with clear imprint "Baptist Convention Camerounaise". It helps to be less frequently arrested because the police knows that "mission" is honest and does not give bribes.


Kerstavond in het huis van een van de zendelingen. De drie kinderen worden nu nog onderwezen door hun moeder. In de toekomst zullen zij naar onze zendingsschool RFIS gaan. Dit laat me zien dat onze school een onmisbare schakel in dit zendingswerk is!

Christmas Eve at the home of one of the missionaries. The three children are now taught by their mother. In the future, they will go to our missionschool RFIS. This motivates me to be here as a little chain to reach the Baka pygmees with God's love.


Ik kon het niet nalaten het spijkerprobleem in hun midden neer te leggen als een voorbeeld voor teambuilding. Het was weer een groot succes, vooral toen men de oplossing kende.

I could not resist to challenge my host family with the problem of the ten nails as an example for team building. It was a big success. See http://www.sinco.nl/Downloads/Nailboard.docx

 
 
 
 

Kerstmorgen. Voor Amerikanen betekent dat o.a. cadeautjes uitpakken.
XMas - time for presents.


Mijn gastvrouwen gaven me dit prachtige cadeau: een iete ("ai ie te"), een pygmee harp van overwegend lokaal materiaal.

I got this special present: an "iete" or a pygmy harp of local materials.

Een weg door het oerwoud. Hier moet het regenwoud wijken voor wat akkers en dorpjes waar pygmeeen en Bantoes door elkaar wonen.

A "main road" through the jungle. Here the rainforest made way for some fields and villages where pygmies and Bantus live together.

 
 
 
 
 
 

De Bantoes zijn de "ijverige" akkerbouwers. De pygmeeen vormen het verachte onderste gedeelte van de maatschappij, zonder werk en zonder hoop... althans in hun eigen beleving.

The Bantus are the "diligent" farmers.
The pygmies are the despised lower part of society, without work and without hope ...
at least in their own perception.

Wie haalt hen uit deze apathie?

Deze pygmee-man ligt lekker te luieren op eerste kerstdag. Hij is verder een uitzondering onder de pygmeen want hij werkt normaliter hard om zijn waren aan de man te brengen.

Who gets them out of this apathy?This pygmy man is lazing on Christmas Day. He is an exception among the pygmies because he normally works hard and sells his ware.

De pygmeeen hebben praktisch geen werk, maar wel meer en meer monden die moeten worden gevoed. Ondervoeding en verkeerde voeding zijn een ernstig probleem.

The pygmies have practically no work, but more and more mouths to be fed. Malnutrition is a serious problem.

 
 


Gelukkig is het eten van Chaya groente overgenomen door de pygmeeen. Dat geeft in elk geval wat mineralen, vitaminen en vele andere bijzondere stoffen om gezonder te leven.

Fortunately growing and eating Chaya is adapted by the pygmies. This provides some minerals, vitamins and many other special substances to live healthier.


Een jonge moeder met haar derde of vierde kindje.

A young mother with her third or fourth child.


Jennifer checkt de gezondheid en informeert hoe het gaat. De meeste kinderen zijn ondervoed en hebben (een heleboel) wormen. Een worm kuur is "dweilen met de kraan open" door het gebrek aan hygiene.

Jennifer checks the health and informs how it goes. Most of the children are malnourished and have (a lot) worms. A worm treatment is not long lasting by the lack of hygiene.

 

Een heerlijke (schijnbaar) gezonde baby.

A seemingly healthy baby!


Dit meisje is een half jaar oud.
Ze kauwt op een stuk wilde kalkoen.

This girl is six months old.
She chews on a piece of wild turkey


Heidi (van het landbouwproject) met haar naamgenootje!

Heidi (of the agricultural project) with her namesake!

 
 

Links een lokaal "restaurant/bar" waar een soort kerstfeest werd gevierd met het nodige alcoholisch assortiment. Er komt veel dronkenschap voor met alle begeleidende problemen.
Left a local "restaurant / bar" where a kind Christmas was celebrated with alcoholics. There is a lot of drunkenness with all the accompanying problems.

Rechts een christen pygmee vrouw. Zij is de penningmeesteresse van de "kerk", maar ze is nu erg verdrietig en beschaamd, want ze is kerk-geld (ongeveer 16 euro in een buidel om haar hals) in het oerwoud verloren.
Right Christian pygmy woman. She is the treasurer of the "church", but she is very sad and ashamed because she lost church-money (about 10,000 CFA on her neck in a pouch) in the jungle

 
 
 
 


Heidi in een hoek van de pygmee kerk. Het is een "open" gebouw waar de banken grotendeels zijn verdwenen/meegenomen door onbekenden.

Heidi in a corner of the pygmy church. It is an "open" building where the banks are largely missing / taken by strangers.


Naast de kerk is een maisveld waar twee soorten mais worden vergeleken. Er lijkt een ernstig magnesium gebrek te zijn met ontkleurde gestreepte bladeren en slechte vruchtzetting.

Next to the church is a corn field where two types of corn are compared. There seems to be a severe magnesium deficiency with discolored striped leaves and poor fruit set.

 
 
 
 
 
 

Ik zou pannekoeken bakken, maar er was geen meel in huis. Lopend naar de grote weg, kwam ik deze verhuizende mieren tegen.

I would bake pancakes, but there was no flour in the house. Walking to the main road, I came across these colonnes of ants.

Aan de randen staan grote soldaten om met hun grote kaken elke indringer aan te vallen. Deze 1 cm grote soldaten worden ook wel gebruikt om wonden te hechten. Ze klemmen de randen van de wond bij elkaar en daarna wordt hun kopje losgemaakt als hechting.
At the edges are giant soldiers to attack with their large jaws any intruder. These 1-cm soldiers are also used to stitch wounds. They clamp the edges of the wound together, and thereafter their body is removed and their head left as a clamp.

In Dimako wordt ik door vele vriendelijke mensen doorverwezen en doorverwezen en begeleid, totdat ik in deze supermarket meel kan kopen voor de (kaas) pannekoeken.
's Avonds: Ze smaakten heerlijk!

In Dimako many friendly people helped me to find a supermarket where they sell flour. That evening we ate delicious Dutch (Gouda)cheese pancakes.

 
 
 
 

Op de zendingspost (in het bos) schraapt Heidi de kippemest bij elkaar voor haar groentetuin.

On the mission (in the forest) Heidi scraped together the chicken manure for her garden.

Het hele sanitaire systeem naast het huis liet het plotseling afweten. Er zat niets anders op dan de septic tanks op te graven en schoon te maken. Lekker!!!! Gelukkig was Jennifer verpleegster en wel wat gewend.

The entire sanitary system beside the house suddenly failed. There was nothing for it but to dig the septic tanks and clean them. Yummy!!
Fortunately, Jennifer was a nurse and a little hardened.

Een pygmee meisje. Ze was zo lief aan het zorgen voor andere kleine kinderen. Ze hadden plakplaatjes gekregen die ze op elkaars gezichten plakten.

A pygmy girl. She was so kind to take care of other children. They had gotten decals they stuck to each other's faces.

 

 
 

De natuur is ook hier weer adembenemend. Ik had helaas alleen maar een klein Sony cameraatje (een camera is gestolen bij een inbraak op school en een oude goede Nikon D50 is helaas toch kapot gegaan) dus de kwaliteit is matig, maar laat wel weer iets van God's glorie zien.
De engelen zullen ook wel enthousiast zijn geweest toen ze bij de schepping de eindeloze grappige variaties aan kleuren en motieven zagen.

Nature is also here breathtaking. I unfortunately had only a small Sony camera (my Panasonic camera was stolen in a theft at school and a good old Nikon D50 that I got from another missonary suddenly broke down) so the quality is poor, but it does leave something of God's glory.
The angels were probably also excited when they saw the endless funny variations of colors and patterns in God's creation.

Ons post adres in Kameroen is:

Rain Forest International School
SIL - BP 1299
Yaounde
Cameroon - Africa

www.rfis.org

*******

 
   
 
Wilt u een email sturen?... aan Roelie: roelie@sinco.nl ....... of aan Sinco: mail@sinco.nl
 
 
HOME

Logos SIL

Klik op het logo
om naar de site van de zendingsoganisatie te gaan
 

SIL