• vr. jul 19th, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

COVID 19 Transhumanisme

 • Home
 • COVID 19 Transhumanisme

Tegenwoordig wordt onomwonden gesproken over het veranderen van ons menselijk DNA als onderdeel van de huidige 4e industriele revolutie.
Klaus Schwab van het World Economic Forum zegt:

Transhumanisme – Lezing Renzo de Boer

Hieronder een (praktisch) integraal verslag van een lezing over dit onderwerp “Transhumanisme” van Renzo de Boer uit Zwolle op 20 juni 2021 in Harderwijk. Voor de leesbaarheid zijn enkele zinnen herschreven, enkele termen verduidelijkt en enkele aangegeven Bijbelteksten geciteerd.

1 = De ophanden zijnde eeuw van de hybrids

Transhumanisme houdt de meest radicale verandering in ooit, een volledige breuk met het verleden. We gaan daarmee de donkerste tijd van de geschiedenis in, ooit! Om de mensheid digitaal voorgoed te integreren, definitief als slaaf in te lijven binnen het gareel van de nieuwe wereld orde. En letterlijk niets zal meer hetzelfde blijven.

Lieve mensen... Ik ben Renzo de Boer. Ik ben al geruime tijd een columnschrijver op facebook, met als intentie het proberen te duiden van allerlei ontwikkelingen binnen het verband van het grotere wereldgebeuren en ook in onze wat kleinere samenleving.  Ik krijg nu de mogelijkheid aangeboden om mijn bereik nog wat meer te gaan uitbreiden, via deze uitnodiging. En gezien het grote belang van kennis hebben over het onderwerp, dat ik wil gaan belichten, met het oog op de nabije toekomst, ben ik daar erg dankbaar voor. Dit i.v.m. de komende onomkeerbare ontwikkeling van de nieuwe wereld orde waarop de mensheid nu regelrecht afkoerst. Ik doe dat nu eens niet, zoals bijna iedereen dat doet, vanuit een seculiere, humanistische wereldbeschouwing, maar vanuit een Bijbels wereldbeeld, via een Bijbelprofetische, Bijbeleschatologische insteek! Leidend hierbij is dus een Bijbelprofetische en Bijbeleschatologische manier van Bijbellezen. De Bijbel bestaat namelijk voor ca. 1/3 deel uit Bijbelprofetie. Vanuit deze gedeelten probeer ik de hedendaagse ontwikkelingen daaraan vast te maken, te duiden en daardoor transparant en toepasbaar te maken voor deze tijd, waarin wij leven. (Feitelijk is de hele Bijbel Bijbelprofetie, volgens Openb. 19:10)

De 19e eeuwse christelijke historicus en staatsman Mr. Guillaume Groen van Prinsterer, deed de volgende belangrijke uitspraak:

‘Er staat geschreven, er is geschied!’

Met het oog op ons onderwerp, een erg belangrijke uitspraak. En idd. zoals het beschreven staat, zo gebeurde het, zo gebeurt het en zo zal het gebeuren. En anders niet!

God wordt in de Bijbel, ‘de Koning der eeuwen’, genoemd, 1 Tim. 1:17 en is daarmee de Heer van de geschiedenis, de God van de tijd. Jezus zegt ‘Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde. Die is en die was en en die komt. Openb. 1:8 De geschiedenis is Zijn Geschiedenis, His Story, ooit in gang gezet vanaf de schepping van deze wereld. Dat Zijn uitsluitende wil geschiedt, en niemand anders zijn wil, daarvan kunnen we lezen in Jes. 46:10, waar God zegt:

‘Ik ben God en er is geen als Ik.
Die vanaf het begin verkondig, wat het einde zal zijn.
Van oudsher de dingen, die nog niet plaatsgevonden hebben..
Die zegt Mijn Raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn Welbehagen doen…
Ja Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen;
Ik heb geformeerd, Ik zal het ook doen.’

Jaap Dieleman zegt het zo:  Je kunt de wereldgeschiedenis niet echt begrijpen tenzij je deze beziet door de bril van Gods Woord, want History is HIS-Story.
Ik zeg het zo:

“Profetie is onvervulde history en HIS-STORY is vervulde profetie”.

Deze Bijbelse kijk op de geschiedenis is zo goed als helemaal verdwenen in ons geschiedenisonderwijs vanaf de universiteit tot en met onze basisscholen, waar wij onze kinderen naar toe sturen. Het is net zoals de Bijbelprofetische prediking zo goed als helemaal verdwenen is in het mainstreamchristendom, in de meeste van onze kerken. Juist vanuit deze visie wil ik het gaan hebben over één van de belangrijkste kenmerken van deze eindtijd.

Jezus noemt dat kenmerk in Zijn eindtijdprediking over onze tijd:

‘Het zal net zo zijn als in de dagen van Noach.’

We vinden dat in Matth. 24:37. Het gaat daar over de komende genetische verandering, over de aanstaande herdefiniëring van de menselijke soort.
Ik heb het over het Transhumanisme, de ophanden zijnde eeuw van de hybriden. Wezens, een soort schepsels, maar niet geschapen naar Gods’ Beeld en Gelijkenis!

Vooraf wil ik het volgende nadrukkelijk gezegd hebben. Er bestaat een bepaalde werkelijkheid in deze wereld waarover niet gepraat mag worden. Er zijn allerlei onderwerpen, die niet door de tv en de reguliere media worden aangesneden. Er is een soort cultuur van, daar praten wij niet over! Met als gevolg dat er ook geen bespreking en discussie over komt in de publieke ruimte en dat die  onderwerpen daarom buiten beeld blijven. Wie er toch over begint, wordt het verwijt gemaakt van complotdenken. Maar denk erom, vergis je niet, de zogenaamde mythen, sprookjes van gisteren worden de werkelijkheden van morgen! Het is uitermate noodzakelijk dat die onderwerpen onze nauwkeurig aandacht gaan krijgen. En dan heb ik het nogmaals over ons onderwerp: Transhumanisme. Een wereldwijde heersende filosofische stroming en technologische beweging, weliswaar nog een beetje achter de schermen, die in essentie wil komen van de Goddelijke scheppingsorde, met de vanouds gangbare wetten en regels vanuit het Judeo-Christelijk wereldbeeld, naar de luciferiaanse nieuwe wereld orde.

Het Transhumanisme is een culturele en intellectuele beweging, die gelooft dat we de menselijke conditie, die wij kennen tot nu toe, moeten en ook kunnen verbeteren door de toepassing van geavanceerde technologie. Een van de kernconcepten van de transhumanistische denkwijze is de uitbreiding en verlenging van ons leven.  Dit moet plaatsvinden door nieuwe genetische technieken, door nanotechnologie, door cloning, door stamcelonderzoek en andere recent ontwikkelde technieken. Eeuwig leven, onsterfelijkheid dus, moet zo binnen de menselijke mogelijkheden komen te liggen. Daarom zijn transhumanisten uitermate geïnteresseerd in het toenemend aantal technologieën die de fysieke, intellectuele psychologische mogelijkheden van de mens een enorme boost kunnen geven. Potenties die boven de natuurlijke mogelijkheden van de mens liggen.

 Alle woorden met trans- erin, gaan over het “overgaan van de ene naar de andere fase, situatie of plaats”. Denk aan woorden als transport, aan transfusie, transactie. In het Transhumanisme gaat het over de mens in zijn ontwikkelingsgang, in zijn evolutie van de ‘homo sapiens’ naar de mens in de laatste fase van zijn ontwikkeling, de ‘posthuman’. Ook wel de ‘homo deus’, de mens als god, genoemd. Een belofte van Lucifer, via de slang, die al wacht sinds Gen. 3:5, ‘worden als God’, die uiteindelijk, zoals het nu lijkt, ingelost gaat worden.  

Het begrip ‘Homo Deus’ (de God-mens) heb ik ontleend aan de titel van de wereldwijde bestseller van de Joodse auteur en geleerde Yuval Noah Harari. Een boek in 2015 uitgekomen. Deze man is een atheïst en doceert geschiedenis aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. Hij heeft God dood verklaard en vraagt zich sindsdien af, hoe de toekomst van onze maatschappij, via de ontwikkeling van de homo-sapiens naar de ‘verbeterde’ en definitieve eindversie, als homo deus, er uit zal gaan zien. Dus hij heeft het over de posthuman, waar de mens ophoudt mens te zijn, de mens zoals jij en ik bestaan.

Het boek is breed onthaald en bejubeld. Lovende kritieken van mensen die hoog genoteerd staan in deze wereld, zoals een Barack Obama, een Mark Zuckerberg (de CEO van facebook) en van Bill Gates ( van de vaccins).

Een van de belangrijke sub-kenmerken van de eindtijd, die met ons onderwerp van het Transhumanisme te maken hebben, vinden we beschreven in het Bijbelprofetische boek Daniël. (Je kunt dit Bijbelboek bezien als het eindtijdboek van het OT en vormt een belangrijke aanvulling op het laatste Bijbelboek Openbaring van Johannes). In Dan. 12:4 lezen we namelijk:

 ‘Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’

En wat we zien de laatste 1½ eeuw? Er is een ontwikkeling bezig, die niet meer bij te houden is. Een proces dat werkelijk met een enorme gang omhoog is gegaan. Exponentiële groei. Statistisch aangegeven gaat dat met een progressieve groeicurve, die bijna ononderbroken verticaal is.

In de ontwikkeling van de mensheid zijn we vanaf de Industriële Revolutie, halverwege de 18e eeuw, gegaan naar het tijdperk van de communicatie. We zijn de afgelopen 150 jaar in een razendsnelle ontwikkeling, van een zèèr sterk toegenomen kennisgroei gekomen.
We zitten nu in het digitale tijdperk van de computers, voor velen al moeilijk meer te volgen, om vervolgens te gaan naar het 4e  industriële tijdperk, het tijdperk van het Transhumanisme (met de daaraan gekoppelde A.I. = Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie), ook wel genoemd de Hybride Eeuw. Wat ooit sciencefiction leek, is nu sciencefact, is werkelijkheid geworden, alleen voor een paar ingewijde specialisten nog enigszins te overzien en te bevatten. 

Dit 4e Industriële Tijdperk wil ik er even expliciet uitlichten.
Juni vorig jaar was er in het Zwitserse Davos de 50e vergadering van het Wereld Economisch Forum. Het is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, staatshoofden en internationale politici, bankiers, intellectuelen en journalisten, die als een soort sociale ingenieurs, zonder enige democratische inspraak van wie ook maar, feitelijk de lijn uitzetten voor de planeet aarde. Zij dicteren onze toekomst! Zij vertegenwoordigen de 1% rijken die over ons lot beslissen! Daar werd besloten om vanwege het coronavirus en de steeds verder instortende oude economie te komen tot een herstart (The Great Reset). Deze herstart impliceert een Vierde Industriële Revolutie. Deze herstart gaat inhouden, dat er voor de mensheid een ongekende, een ongehoorde tijd gaat aanbreken, nog nooit eerder vertoond. Het is de start van een nieuwe wereldorde.

Velen weten niet dat één van de belangrijkste pijlers van deze herstart de transhumanistische agenda is om mens en machine te gaan samensmelten, wat destijds al vastgelegd is in VN-agenda 20/30 om te komen tot het fuseren van mens en machine met o.a. de hulp van kunstmatige intelligentie, Artificial Intelligence, kort aangeduid als A.I. De mens als natuurlijk concept gaat drastisch veranderen, gaat op de schop, en dit is al heel lang een bestaande agenda. De menselijke lichamen gaan zo high-tech worden, dat je niet goed meer het onderscheid kunt zien tussen kunstmatig en natuurlijk. Dit is de Transhumanistische agenda. Dit is de 4e Industriële Revolutie voor de grote herstart van deze wereld. Dit is concreet de opmars van de supermens.  

Bij voorgaande Industriële revoluties veranderde datgene wat we doén. Een andere manier van produceren. Bij de 4e Industriële Revolutie verandert de mens zélf,  het rás. De ménsheid wordt veranderd. De mens ondergaat een herdefiniëring. Mensen gaan richting een getranshumaniseerde ‘cyborg’. Een cyborg is een ‘cybernetisch organisme’, dit is de fysieke samensmelting van mens en machine. En dat in een nieuw gedigitaliseerd systeem van controle, waarin geen onderscheid meer is tussen kunstmatig en natuurlijk leven. Ook is hier uiteindelijk geen toegang meer tot eigen gedachten en emoties. Ieder mens wordt gebonden in een digitaal rastersysteem. Niemand heeft meer iets te zeggen over zichzelf, laat staan over zijn eigen omgeving. Ieder wordt dan 100% onderworpen en slaaf. Volledig onderworpen in een systeem, waarvan je kunt lezen in Openb. 13:11 evv.. Want hier gaat het uiteindelijk naar toe! Volledige mindcontrol zal er plaatsvinden door een stel technocraten… de nieuwe wereld orde. De toekomst van de mensheid is dan niet meer menselijk, maar gaat onmenselijk worden. De niet-menselijke-mens gaat op korte termijn zijn intrede doen op aarde. 

In september vorig jaar kregen scholieren van koningin Maxima te horen hoe belangrijk het is om te leren over kunstmatige intelligentie. Ze zei:

“Kunstmatige intelligentie gaat ons leven en wat we voor werk willen doen, drastisch veranderen.”

Hoe is ook ons koningshuis dienstbaar geworden aan het realiseren van de transhumanistische agenda, een hele nieuwe manier van bestaan. Op een recente foto is te zien dat Koningin Maxima, samen met minister president Mark Rutte en Sigrid Kaag op bezoek waren bij Klaus Schwab, de voorzitter van het W.E.F, de man van de (bezig zijnde) Great Reset. Hij leek onderwijs te geven… Maxima in een actief luisterende houding met een aantekenboekje op haar schoot, als een geboeide leerling aan de voeten van haar leermeester.

We zullen gaan zien in het vervolg, dat het Transhumanisme de mensheid inpasbaar wil maken in het nieuwe systeem van de nieuwe wereldorde. Het gaat via een gedigitaliseerde dystopische[1] manier, om de mensheid in slavernij te brengen. Ik las ergens: ‘Ben je klaar voor de 4e industriële revolutie? 

Nogmaals, de Bijbel heeft als typering voor deze laatste dagen, waarin wij leven,

‘zoals het was in de dagen van Noach’

God maakte destijds een abrupt einde aan het Hybride Tijdperk van toen, door de zondvloed. Ook toen was er sprake van transhumanisering, allerlei overgangsvormen naar wezens anders dan God ze schiep. Vanaf Gen. 6:1 evv. was de schepping namelijk volstrekt bedorven na een invasie van gevallen engelen met als resultaat hybrides, overgangsvormen. Er ontstond een type schepsels, een soort wezens, met een ander dna, niet alleen in de mensenwereld maar ook in de dieren- en plantenwereld.

In Gen. 11, in een herhaalde rebelse autonome greep naar de macht, waarin ook sprake was van transhumanisering, stak God er nog weer een stokje voor en organiseerde een spraakverwarring.

Nu laat Hij het volgroeien en begaan tot en met het tijdperk dat aangekondigd staat in Matth. 24:21. Een ongeëvenaarde tijd, waarvan we het uitgebreide verslag kunnen lezen in Openb. 6 t/m 19. De  tijdsspanne zonder enige weerga, van de grootste verschrikking in de menselijke geschiedenis ooit, wanneer duistere demonische machten het volkomen voor het zeggen gaan krijgen!

De mensheid wordt dan volstrekt ondergedompeld in de meest duistere diepten en krochten van satan. Ze wordt helemaal overgegeven en overgeleverd aan ‘de overste van deze wereld’. Van zondeval komt het nu tot een vrije val, in een volkomen bodemloze put van volmaakte horror. De mensheid ontvangt nu voor 100% koekjes van eigen deeg, voor de zonden die zich opgestapeld hebben tot aan de hemel, lees ik in Openb. 18:4-5

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:
Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden,
en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel,
en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Een black awakening is gaande, is onderweg. We leven nù in de opmaat ernaar toe!

2 – Op naar een eigen nieuwe wereld

De mensheid zonder God heeft 3 grote eerzuchtige verlangens:

 1. Om als God te zijn
 2. De meesters te zijn over de bedoeling en de bestemming van de mensheid
 3. Om te bouwen aan de hemel op aarde

Om ons even te bepalen bij het eerste punt om als God te worden. Sinds Gen. 3:4,5, heeft de mens die ambitie, die heeft hij nooit en te nimmer opgegeven. Sterker, vanaf het allereerste begin heeft die satanische inspiratie, die opgeblazen aspiratie aangewakkerd, hem vleugels gegeven, om dit goddelijke doel, kost wat het kost, te bereiken. De mens is op weg naar zijn nieuwe toekomst zonder God.

En dat zal wereldwijd een ongekende revolutie in het denken teweeg brengen, die zijn weerga niet kent, een onvergelijkelijke paradigma-shift van een geheel andere orde, een volstrekt nieuw wereldbeeld is bezig te ontstaan! Het nieuwe normaal, dat bezig is, heeft daar ook alles mee te maken.

Transhumanisme is daarbij het sleutelwoord, om de gevallen mens over zijn ‘dode punt’ heen te helpen. Met “zijn dode punt” bedoel ik de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid, te weten zijn sterfelijkheid, die tot zijn onvermijdelijke dood leidt, met allerlei ziektes, met alle beperkingen van dien, die er voor zorgen dat de mensen hooguit 90 jaar worden (met de uitzonderingen, die die regel bevestigen). Verder de vele begrenzingen die de mensen noodzaken, om met veel zwoegen, dingen moeitevol tot stand te doen komen.

Nogmaals, Transhumanisme is het sleutelwoord. Transhumanisme wil de mens overbrengen, transporteren in een volgende fase van zijn ontwikkeling. Transhumanisme vond voor het eerst plaats in Gen. 6:1 evv. in de dagen van Noach, waarin een ander ras ontstond, niet naar Gods’ Beeld en niet naar Zijn gelijkenis geschapen.

Na ca. 500 jaar hybridisering/transhumanisering van de mensheid, die begonnen was in de dagen van Jered, Gen. 5:18, was de maat vol en maakte God een definitief einde hieraan, door de komst van de zondvloed beschreven in Gen. 7 en 8.

In Gen. 10 en 11 zien we eenzelfde transhumanistische poging in de opmars van de mensheid. In Gen. 10:8 (daarvoor moeten we de grondtekst lezen) staat, dat Nimrod (=rebel) transformeerde naar een machtige man, een ‘gibborim’ (=een nakomeling van een gevallen engel, een nephilim). De opmars naar een hybride tijdperk werd toen opnieuw een halt toegeroepen door Gods ingrijpen in de Babylonische spraakverwarring.

In deze tijd is er weer een sterke opmars van het Transhumanisme bezig, waar wetenschap, gekoppeld aan machten uit de duisternis, bezig zijn een goddelijke mens tot aanzijn te roepen, die geen enkele beperking meer kent, en waar alles wat zij denken te doen, voor hen uitvoerbaar is. Deze omschrijving vinden we ook al in Gen. 11:6

Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal.
Dit is het begin van wat zij gaan doen,
en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen,
voor hen onmogelijk zijn.

Singulariteit[2] is hierbij het sleutelwoord. Je kunt het zo gek niet verzinnen, alles gaat mogelijk worden.

In de 19e eeuw was de filosoof Friedrich Nietsche (de ontwerper van de “God is dood” theologie) bezig met het onderwerp van ‘der Übermensch’. Een droombeeld van een soort nephilim (de verworden supermens van voor de zondvloed), dat door Adolf Hitler werd overgenomen om via allerlei eugenetische[3] experimenten tot aanzijn te brengen. Deze draad wordt nu weer opgepakt.

We leven nu weer in een hybride transhumaan tijdperk, zoals Jezus in zijn eindtijdpreek aangaf, ‘als in de dagen van Noach’ (Matth. 24: 37). Jezus voert dit op als teken van de eindtijd. Opdat wij zullen kunnen herkennen wat gaande is in ‘het laatst der dagen’, voorafgaand aan de komst van de getransformeerde Nimrod, ook wel de opgestane Apollo, in de persoon van de antichrist, 2 Thess. 2:3-4

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden.
Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt,
zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De seculiere futurist Aldous Huxley in zijn toekomstroman  ‘The brave new world’ heeft het over een verstikkend mondiaal controlesysteem, waarin ‘Big Brother is watching you’.

En nu laat God het volgroeien en begaan tot en met het tijdperk van Matth. 24:21, het tijdperk wat ophanden is: ‘De Grote Verdrukking’! Drie keer is kennelijk scheepsrecht. Dit wordt een ongeëvenaarde tijd van de grootste verschrikking in de menselijke geschiedenis ooit! A black awakening! Een krankzinnige tijd. 2 Tim. 3:1-4

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers,
hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed,
zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand,
meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Een tijd om gillend gek te worden. Zonder enige overdrijving een onvergelijkelijke nachtmerrie en horror. We leven nu in de opmaat ernaar toe!

3 – Ingrijpen in je DNA

Het Transhumanisme van onze 21e eeuw, zoals het was, in de dagen van Noach, zal dus herhaald gaan worden. We lezen ook in Pred. 1:9 en 10 over de voortdurende herhaling van onze menselijke geschiedenis:

‘Wat er geweest is dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan de mens kan zeggen:
Kijk eens, dat is nieuw?’

Op de Golanhoogvlakte, het betwiste bergachtige grondgebied, in het noorden van Israël, is de berg  Hermon gelegen. Deze berg met zijn altijd besneeuwde toppen, is o.a. bekend geworden door het verslag van de evangelist Mattheus in hoofdstuk 17. Op deze berg werd Jezus voor de ogen van 3 van zijn discipelen verheerlijkt. Dezelfde berg is ook bij Ceasarea Filippi, in Matth 16:13, waar Jezus de woorden sprak: ‘De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’ Hij had het daarbij over Zijn Godsvolk op aarde, de Gemeente.
Op deze zelfde berg was er, bijna aan het begin van de menselijk geschiedenis, een invasie geweest van ongehoorzame engelen, bekend geworden als de ‘Watchers’ (Boek van Henoch). Deze gevallen engelen deden een zéér aggressieve inval, vanuit het rijk der duisternis, om al het prachtige scheppingswerk van God van Gen.1 en 2 compleet te ruïneren. We kunnen daarvan lezen in Gen. 6:1-4

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen
en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren,
en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten,
omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.  
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde,
toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen
en die kinderen voor hen baarden;
dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

Deze ‘zonen Gods’ waren gevallen engelen, die gemeenschap hadden met ‘de dochters van de mensen’. Het resultaat waren reuzen, nephilim, een type schepsel, niet door God gemaakt, met een ander soort dna. Nadrukkelijk niet meer naar Gods’ Beeld en Zijn gelijkenis gemaakt. Het waren werkelijk misbaksels, griezels! Judas en Petrus verwijzen hiernaar. Judas vers 6…

En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard,
maar hun eigen woonplaats verlaten hebben

2 Petrus 2:4

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft,
maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis
om tot het oordeel bewaard te worden

Volgens hetzelfde recept zondigden zij ook tegen de dieren, de vogels en bewerkten ze een modificatie van planten, waardoor ook daar verandering in de genen werd bewerkt, met als gevolg dat we kunnen lezen dat de aarde, de schepping, volledig corrupt geworden was. Het was een compleet genetische chaos geworden. Genesis 6:12

Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven;
want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.

De werkelijke opzet, het echte weloverwogen plan was, om dwars tegen God in,  een geheel eigen koninkrijk op te richten, met eigen naties, bevolking, en een schepping van een geheel andere orde, om God zonder Zijn permissie te imiteren. En dit alles ging onder de regie van ‘de overste van deze wereld’.

Het Boek van Henoch (geciteerd in de brieven van Petrus en Judas) geeft een enorme uitbreiding van wat wij kunnen lezen in Gen. 6:1-4. Een kennis die bekend was bij het Oud Testamentische Israël en ook bij de eerste christelijke gemeente en de vroege kerk met de kerkvaders. Een kennis en een Bijbelprofetisch wereldbeeld, waar de kerk van nú helaas volledig van is afgesneden. Over de kennis behorend bij deze wereldbeschouwing (o zo noodzakelijk om te weten) heeft Jezus het in Matth. 24:37 wanneer Hij spreekt over de eindtijd, onze tijd, waarin het zal zijn ‘als in de dagen van Noach.’ We zullen een herhaling krijgen op grote schaal, waar het rijk der duisternis een eigen koninkrijk gaat vestigen volgens geheel een eigen orde, met als kenmerk een genetische revolutie en chaos.

Achter de schermen is de vijand bezig (en is al veel verder dan wij denken) om onder inspiratie en leiding van de boze, via de wetenschap/religie van het Transhumanisme een ras op deze aarde te brengen in het opnieuw definiëren van de mensheid, in een soort monsters van dr. Frankenstein. Vreselijk gedrochten, die de mensheid de stuipen op het lijf gaan jagen. Luk. 21:25, 26; Jes. 13:7,8; Joel 2:6 evv.

Maar voor de gemeente sprak Jezus op diezelfde berg Hermon (in Caesarea Philippi) de woorden in Mattheus 16:18

…  op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen,
en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen..

Lees ook Jezus’ troostwoorden in Luk. 21:28 en in 1 Thess. 4:18. We zullen het zo aan het slot van dit verhaal gaan lezen. Hierna wil ik het hebben over het type ‘hemel’ wat de mensheid op aarde staat te wachten in de komende tijd.

Ter afsluiting van dit gedeelte het volgende:

We gaan naar een transhumane mensheid, waarin iedereen totaal controleerbaar en zelfs stuurbaar wordt. De ‘nieuwe mens’, of de mens 2.0 zoals de tech-elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen heeft, zal tussen nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd, en een integraal – en daarom niet meer om te keren – onderdeel van een wereldwijd digitaal controlesysteem worden, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil van de mens zal zijn afgepakt.

Niet voor niets noemen wij dit het systeem van ‘het Beest’. Voor het eerst in de geschiedenis is de technologie zo vergevorderd, dat de Bijbelse profetieën over het ‘teken van het Beest’, waarvan we kunnen lezen in Openb. 13, volledig kunnen worden uitgevoerd en vervuld.  De transhumane mens, die volledig geïntegreerd gaat worden in een gesloten wereldwijd controlesysteem.

4 – Gods draaiboek voor de eindtijd

Jes. 46:10
Al aan het begin verkondig ik de afloop.
Wat nog gestalte moet krijgen, maak ik vooraf bekend.
Aan mijn besluiten valt niet te tornen, mijn wil is wet.

His Story, zoals we dat hierboven al aangaven, kent allerlei tijdfases en wendingen in de tijd. Hij bepaalde voordat de tijd begon, de tijden en de tijdstippen en de verandermomenten. (Dan. 2:21; Hand. 17:26) In die ontwikkelingsgang kennen we allerlei overgangen naar ingrijpend veranderde tijden.
Zo zijn we de afgelopen eeuwen na de Industriële Revolutie en het tijdperk van de communicatieontwikkeling, via het digitale tijdperk van de computers, terechtgekomen in de tijdsfase van het Transhumanisme, het hybride ( =overgangsvorm naar een menselijk/niet menselijk wezen) tijdperk. De tijd waarin de overgang wordt gemaakt van de mens zoals wij die nu kennen, de homo-sapiens (denkende mens) naar de post-human (voorbij het menselijke).

Een wezen die helemaal anders gedefinieerd moet gaan worden dan de geschapen mens van Gen. 1:27.  God waarschuwde ons in het profetisch eindtijdboek Daniël voor de tijd dat de kennis zal toenemen. Daniel 12:4

Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim
en verzegel dit boek tot de tijd van het einde.
Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

We zijn in de afgelopen 150 jaar in een razendsnelle exponentiële groeifase van de menselijke kennis gekomen, die zijn weerga niet kent.

Het gevaarlijkste van de mens-verbeterings-technologie van het Transhumanisme is het huiveringwekkende vermogen om de mens en zijn ware intrinsieke natuur te ‘monteren’ en om te zetten in iets geheel anders. Dit na-menselijk (posthuman) procedé brengt een principiële verandering in de menselijke cellen. Dit moet gaan leiden tot overerfbare veranderingen/eigenschappen, die zich verder gaan uitstrekken naar de komende generaties.

De natuur en de lichamelijk makelij waaruit de mens dan bestaat, wordt zodanig veranderd, dat er geen hoop meer is voor terugkeer naar de oude situatie. De toekomstige situatie van de mensheid is dan zodanig gewijzigd, dat ze in een voortdurend proces van verdere mutatie van de mens is gekomen. Onomkeerbaar, volstrekt oncontroleerbaar in een soort kettingreactie en dus griezelig onvoorspelbaar! Dit scenario kunnen we ook ‘lezen’ in de fase van de menselijke geschiedenis ‘in de dagen van Noach.’ Gen. 6:1 evv

Waar vele misleide christenen het hebben over het komen van de hemel op aarde “het wordt alleen maar beter” geeft de Bijbel aan dat er transhumane ingenieurs bezig gaan, die door hun eugenetisch geknutsel met de mensheid, bezig zijn met een soort hel-op-aarde-scenario.

Het scheppen van een ontmenselijkte mensheid, een constructie van een  soort monsters van Dr. Frankenstein, die de gewone mensheid de stuipen dermate op het lijf gaan jagen, dat menigeen zal bezwijmen, ja bezwijken zal van angst. We kunnen dat o.a. lezen in Joel 2:1 evv. Het gaat hier over het beruchte Joëlleger, door misleide christenen abusievelijk wordt uitgelegd als een soort leger des heils, tot redding van onze planeet aarde en haar bewoners.

Joel 2:1-2 Blaas op de hoorn, blaas alarm op de heilige berg Sion.
Beef, inwoners van Juda, want de Heer is in aantocht, de dag is dichtbij!
Het wordt een donkere dag, een duistere dag, een dag met onheilspellende wolken: zwermen sprinkhanen, als een groot en machtig volk trekken ze over het land, zoals het morgenlicht zich uitspreidt over de bergen.
Nog nooit is zoiets gebeurd, nooit meer zal zoiets gebeuren.

Een ontmenselijkte mensheid volgens de dystopische roman van de ‘Brave new World’ van Aldous Huxley in 1932, op weg naar een andere wereld orde, waarin sciencefiction sciencefact is geworden. Of bekender voor ons christenen/dichter bij huis, Gods’ draaiboek in het eindtijdboek Openbaring beschreven in o.a. hoofdstuk 13. Een hoofdstuk, waarin een volstrekt los-van-God-mensheid wordt beschreven, die door geavanceerde technologische ingrepen dermate getranshumaniseerd zijn geworden, dat ze daardoor eens en voor altijd onverlosbaar zijn geworden.

5 – Upgrade van Adam tot Supermens

Ontevredenheid/onvrede over zijn geschapen zijn als mens werd bij de mens gewekt door de gevallen engel Lucifer via de slang. Er was in de mens een begeerte gewekt naar ‘meer’. Door het opgewekte misnoegen en de in gang gezette begeerte, werden ze meegesleurd en verlokt. We kennen het ín-droeve resultaat: in een mum van tijd werd die begeerte bevrucht en werd tot zonde. Naar Jak. 1:14, 15

Wordt iemand op de proef gesteld,
dan is het steeds zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.
De begeerte nu waaraan wordt toegegeven, brengt zonde voort,
en als de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

De zondeval, georganiseerd door de gevallen engel Lucifer, werd in Gods schepping een onomkeerbare voldongen realiteit, nu ook! De opgewekte begeerte naar de leugen van ‘meer’, was niet minder dan het worden van een Verlicht mens, die niet zou sterven en die als God zou zijn, kennende goed en kwaad. Gen. 3:2-5 zegt

“Nee hoor,” antwoordde de vrouw, “wij mogen van alle bomen eten, 
behalve van die in het midden van de hof.
Wij mogen hem zelfs niet  aanraken, want dan zullen wij sterven.”  
“Dat is een leugen,” zei de slang, “je zult niet sterven.

God zegt dat alleen, omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn  als je daarvan eet.
Je ogen zullen open gaan en evenals God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.”

We moeten ons realiseren dat de Transhumanisten die aloude begeerte, om ‘als God’ te zijn, nog steeds en als geen ander voeden en koesteren. Om die overgang alsnog te kunnen gaan maken van de Adamitische mens (naar Gods’ Beeld en gelijkenis, Gen. 1:27, zoals jij en ik), naar de posthuman-mens, = de Homo-Deus. (de mens als God).

De eerste Transhumanist voor genetische verbetering, hij die die overgang reeds wilde maken, was Nimrod (=rebel). Wat niet in de Bijbeltekst, maar wel in de grondtekst te lezen staat, is, dat in Gen. 10:8

En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.

Nimrod begón op de aarde een geweldenaar te worden. (zijn menselijk dna onderging een uitbreiding en verandering door demonische genetische invloed). Nephilims uit Gen. 6, verdronken in Gen. 7 en 8, maar ondergingen een ‘opstanding’ in hem, Gen. 10 Deze opstanding resulteerde in een opstand tegen God in het bouwen van de Toren van Babel. Deze toren moest een interdimensionaal portaal openen naar een verboden werkelijkheid en verboden kennis. Om God naar de kroon te steken .Gen. 11:6 vertelt ons namelijk dat de mensheid bezig was om het onmogelijke mogelijk te maken. (singulariteit heet dat in het vakjargon van het huidige moderne Transhumanisme)

Technologische singulariteit wil het Transhumanisme tot stand brengen door de hulpwetenschappen van Genetica, Robotica, Artificial Intelligence, (kunstmatige intelligentie), Nano Technologie en de wetenschap die Synthetische levensvormen ontwikkelt. De hoofdletters van deze wetenschappen vormen het woord GRINS. Het is een acroniem voor een korte accurate beschrijving van wat het Transhumanisme technisch inhoudt.

 • Genetica
 • Robotica
 • Intelligence (artificial)
 • Nanotechnologie
 • Synthetisch

Het uiteindelijke doel van Transhumanisme, dat zijn oorsprong en inspiratie nadrukkelijk put uit de rebel Nimrod, is te komen tot de onsterfelijkheid door de slang/Lucifer volgens de leugen in Gen. 3:4. En om bovendien verder te evolueren tot die homo-deus (de mens als God), volgens de valse belofte in Gen. 3:5, de Übermensch, die boven het goed en kwaad uitging, waar de verlichte God-is-dood-filosoof Friedrich Nietzsche al over ‘profeteerde’ in de 19e eeuw.

Transhumanisten zijn niet tevreden met de mens, zoals God die maakte. Vandaar de evolutie naar de Übermensch. De Übermensch, de geupgrade adamitische mens tot de Superman van Nimrod, de supersoldaten van nu. Om uiteindelijk via de ‘Beast-tech’ te komen tot de antichristelijke beestmensen, om de hele planeet aarde te gaan controleren en te teisteren en voorgoed ten onder te brengen.

6 – Utopie of Dystopie

Tot slot het type ‘hemel’, dat de mensheid op aarde staat te wachten. Welke ‘zegeningen’ staat de posthuman samenleving te wachten?
De niet voorziene consequenties van de biotechnologische revolutie, zet een ontwikkeling in gang, waarvan de echte ingewijden zeggen, dat het de gevaarlijkste tijd op aarde brengt, die de menselijke geschiedenis ooit gekend heeft. De Bijbel geeft een korte beschrijving van deze komende historische fase in Matth. 24:21

‘Want er zal een grote verdrukking zijn,
zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe,
zoals er ook nooit meer zal zijn.’

Meer uitgewerkt staan deze verdrukkingen en verschrikkingen te lezen in de reeds genoemde Bijbelgedeelten van Jes. 13 en Joël 2 en natuurlijk in Openb. 6-19

De meest geavanceerde en extravagante technologie is dan in handen van een elite van transhumanisten. Door hun tomeloze ambitie zal wat wij kennen als menselijk voor altijd  onomkeerbaar veranderen. Een insider van deze beweging verklaart:

‘Het wordt een ontmenselijkt hel-scenario waarin we ‘niet langer vechten, iets idealistisch nastreven, liefhebben, pijn voelen, moeilijke morele keuzes maken, familieleven hebben en dingen doen die we traditioneel associëren met ons menszijn.’

In deze ultieme identiteitscrisis van de mensheid kennen we niet langer de kenmerken die ons de menselijke waardigheid geven. Ze zullen de mensheid vormen zoals in het genoemde boek ‘Brave New World’. We lezen het terug in Openb. 13, waarin de mensheid in volkomen slavernij is gebracht van een totalitair systeem, waar niemand meer uitkomt. Vluchten uit deze ‘hemel’, kan dan niet meer!

De ochtendstond van een nieuwe tijd (zeg maar de dageraad van de new age) heeft zich dan aangediend, een verlichtingstijd, het uiteindelijk resultaat van deze daarvoor ruimtescheppende GRINS (Genetica, Robotica, artificial Intelligence, Nano Technologie en Synthetische levensvormen). De technologie voor deze onomkeerbare onstuitbare opmars naar de ultieme Verlichting is mogelijk geworden door de inspiraties van de engel van het licht, volgens 2 Kor. 11:14-15

…  de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen
als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

Hoe ziet de laatste fase in de evolutie van de mens er uit?
De mogelijkheden van deze zéér geavanceerde technologie zullen ruimte scheppen voor:

 • een transhumaan lichaam dat duurzamer, gezonder, gemakkelijker te repareren en resistent voor allerlei ziekten en soorten stress zal zijn. Ook het verouderingsproces zal beduidend vertraagd gaan worden.
 • De koppeling van het menselijk brein met een machine, de cyborgs, bionische mensen, (denk aan films als startrack en starwars) die de manieren van interacties op deze aarde diep ingrijpend zullen veranderen, zal de militaire superioriteit verzekeren door supersoldiers, nieuwe soorten sporten creëren en volledig andere kunstvormen brengen.
 • Ingenieurs, artiesten, architecten en ontwerpers zullen een ervaring van enorm uitgebreide mogelijkheden van hun creatieve vermogens en intelligentie ondervinden.
 • Mensen zullen een uitgebreide verbetering en uitbreiding van hun cognitieve, sociale en biologische mogelijkheden ervaren die hun in staat zullen stellen tot grote creativiteit in hun dagelijks doen van beslissingen maken, enz. enz.

Waar ze op uit zijn is een utopia, een teruggang naar een zelfgemaakt paradijs en een eeuwig leven binnen de nieuwe status van de posthuman. Het is de namaak van het eeuwige leven dat God geeft en het utopia is het surrogaat van het Messiaanse Rijk wat God gaat brengen. Ze creëren hun paradijs en onsterfelijkheid op hun eigen manier. Ze creëren hun eigen verlossing binnen een zelf geconstrueerd eeuwig leven.

Mensen die het echt kunnen weten, vertellen ons iets heel anders.
Ze vertellen ons , dat via het transhumanisme in dienst van de èènwereld-regering, de mensheid overgenomen en gecontroleerd  gaat worden door de verkregen mogelijkheid van rechtstreekse toegang tot hun gedachten emoties en hun gedrag. Ze zullen tot regelrechte slavernij vervallen!

Mensen die het echt kunnen weten, zeggen dat je geen oog meer dicht doet, wanneer je dit scenario op je laat inwerken. Hier wordt een Pandorabox[4] opengetrokken! Slapeloze nachten zul je gaan krijgen, nachtmerries, wanneer je weet, dat bovendien ontmenselijkte kwaadaardige superintelligente posthumans als ‘de monsters van dr. Frankenstein gecreeërd zullen worden in hun laboratoria en op de gewone mensheid gaan worden  afgestuurd en los gelaten. De aarde zal in een pandemonium veranderen een plaats van chaos, gekte en ultieme verwarring.

Deze boosaardige ‘Artificial Intelligence’ wezens, beter vertaald met antichrist intelligentie, zal de niet getranshumaniseerde mensheid de stuipen op het lijf en vervolgens de dood injagen. Deze schrikaanjagende ‘helden’ gaan ingezet worden, als oordeel van God over deze aarde, om de blijvend ongehoorzame mensheid te straffen, met deze hel op aarde. Het zal zijn ‘als in de dagen van Noach’, met monsters als Nimrod, èèn van die gewelddadige nephilims uit de voortijd. Gen. 6:4; 10:8

In de opmaat daar naar toe in dezelfde eindtijdpreek van Jezus staat echter te lezen in Lukas 21:28

‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden,
kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

 Wees bemoedigd met 1 Thess. 4:15-17:

 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere,
de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel
en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.
En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn,
samen met hen opgenomen worden in de wolken,
naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 

Renzo de Boer


[1] Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.

[2] Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden

[3] De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie, zoals het verbeteren van de menselijke bevolking. Eugenetica is bekend van de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi’s. De vraag rijst wie er bepaalt wat meer of minder geschikte erfelijke eigenschappen zijn.

[4] De doos van Pandora verwijst naar de doos, die is geopend door de Griekse mythologische vrouw Pandora die al het kwaad van de mensheid in de wereld loslaat.

Download deze toespraak als pdf met de onderstaande link: