• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

De dagen van Noach

  • Home
  • De dagen van Noach

Jezus voorspelt in Lukas 17:26-30 (HSV)

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.
Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.
Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.”

Deze woorden van Jezus laten zien dat men geen enkele rekening meer hield met God. Maar God houdt wel afrekening met de mensheid, die God’s schepping in goddeloosheid liet en laat ondergaan. Laat je waarschuwen en laat je hier uit redden door Jezus Christus.

Hoe was het in de dagen van Noach?

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus verhaalt dat Adam al profeteerde dat de aarde eenmaal door water en eenmaal door vuur zou vergaan, vanwege de rebellie van de mensheid tegen God. Het Joodse boek Jasher beschrijft hoe in de derde generatie van de mensheid ten tijde van Enos (>235 AM) die rebellie sterk toenam. De Bijbelvertaling beschrijft dat als “toen begon men de naam van de Heer aan te roepen”. Eigenlijk is dit “aanroepen” heel negatief in de zin van lastigvallen, zoals in onze tijd Gods naam als vloek wordt gebruikt. Toen begon de afval van God bij Adams nakomelingen via Seth (Kain was al naar het oosten getrokken). Jasher beschrijft hoe men afgoden van ijzer, hout en steen maakte en aanbad en van kwaad tot erger ging in rebellie tegen God. Er zijn 10 generaties van Adam tot Noach / de zondvloed:

1. Adam – 2. Seth – 3. Enos – 4. Kainan – 5. Mahalalleel – 6. Jered – 7. Henoch – 8. Methusalah – 9. Lamech – 10. Noach

Het ultieme brutaliteit van de rebellie tegen God is het veranderen van God’s schepping – mensen, dieren en planten – waarvan God zei dat het “goed” was en zelfs “zeer goed”. Wat gebeurde er? De gebruikte jaartelling is Anno Mundi (AM) – jaren vanaf de schepping.

Abortus en geboorteregeling

God had gezegd: “Vervul de aarde”, maar Jasher 2:19-20 beschrijft hoe vanaf de 5e generatie van de mensheid (vanaf Mahalalleel >400 AM) abortus zijn intrede deed: “Iemand vond in die tijd een kruidendrankje uit dat miskramen veroorzaakte. Vanaf die tijd waren abortussen aan de orde van de dag, en dit maakte God zeer boos.” …. Sommigen ” … van de mensenkinderen lieten hun vrouwen een drank drinken die hen onvruchtbaar zou maken, opdat zij hun gestalte zouden behouden en hun mooie uiterlijk niet zou verbleken.” Niets nieuws onder de zon als we het vergelijken met onze tijd. Maar de goddeloosheid ging van kwaad tot erger op een kleine opleving onder Henoch na.

Schenden van God’s soortsgrenzen door kruisingen

Omstreeks het jaar 1000 AM wordt genoemd (Jasher 4:18) dat men allerlei dieren kruiste en daarmee God – de Schepper – tartte. Dat zouden we ook nu eens moeten bedenken! Als God toen gekrenkt werd door maken van kruisingen in Zijn schepping, krenken wij Hem waarschijnlijk ook met onze huidige genetische experimenten en pogingen tot klonen.

Sexuele perversie / homosexualiteit / huwelijks onteigening / verontreiniging van het menselijke ras

Rabbi Huna zei: ‘De generatie van de zondvloed werd pas weggevaagd toen zij huwelijksdocumenten schreven voor de vereniging van een man met een man of met een dier.’ (Genesis Rabbah 26:4-5; Leviticus Rabbah 23:9). God had de mens geschapen naar Zijn beeld als “man en vrouw”. Maar dat beeld werd grof vertrapt, toen en nu!

Niet alleen werden de sexuele grenzen vertrapt, er vond zelfs vermenging plaats van engelen en mensen. Engelen worden in de Bijbel “God’s zonen” genoemd. Het gevolg waren vreemde wezens, reuzen of half-engelen, die nephilim werden genoemd en de herkomst van de mythen van veel volken verklaren. Lees maar mee uit de Bijbel Genesis 6:

1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.
5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

De zondvloed

De profeet Henoch (7e generatie) wist inmiddels dat God de wereld eerst zou oordelen met een zondvloed. Hij gaf zijn zoon de naam Methusalah, wat betekent “als hij sterft komt de vloed”. Methusalah werd 969 jaar oud… al die tijd was er tijd om zich te bekeren tot God.
120 jaar voor de zondvloed droeg God Noach op om de mensheid op te roepen zich te bekeren. Noah en Methusalah predikten 120 jaar, maar men luisterde niet. God droeg Noach op een ark te bouwen van ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. In het jaar dat Methusalah stierf – 1656 AM – kwam de zondvloed. Zo rekende God af met de verdorven mensheid uit “de dagen van Noch” die hun Schepper verstokt verwierpen.

Hoe is het in onze tijd?

Genesis 1:27 “Naar Gods beeld schiep Hij hem (de mens); man en vrouw schiep Hij hen.”

Vergelijk de situatie uit “de dagen van Noach” met onze tijd:

  • Gender vervaging … Elke man heeft in elk geval een x en y chromosomenpaar, en elke vrouw een x en x chromosomenpaar, een x chromosoom van de moeder, en een x of y chromosoom van de vader. Elke afwijking hiervan is verminderd of niet levensvatbaar.
  • Verachting van God’s schepping als slaven van de afgod mammon …
  • Abortus, euthanasie, orgaanhandel …
  • Genetische manipulatie …
  • Blindgangers van onze tijd …

En hoe zit het met uitwissen van God’s blauwdruk in ons DNA?

Met de mRNA vaccinaties wordt je DNA blijvend veranderd. Dat is voor mij steeds de hoofdreden geweest om deze vaccinatie te verwerpen: het is de ultieme klap in God’s gezicht. Hoe kunnen zelfs kerken hieraan meewerken? Zelfs zonder biochemische kennis van RNA en DNA zou je als wakker mens kunnen verwachten dat de satan de schepping – en met name de mens – aan God zou willen ontfutselen door in te grijpen in Gods handtekening in het DNA van alle organismen, en met name het DNA van de mens. Net als voor de zondvloed de nephilim als mens-2.0 op aarde liepen, maar dan wel reusachtig, boosaardig en gewelddadig, gaan wij nu als de nieuwe mens-2.0 onze ondergang tegemoet!

We hebben inmiddels de eerste grote stappen gezet in het menselijke DNA, het hek is van de dam! Het tijdperk van reageerbuisbaby’s wordt voortgezet met massale mRNA experimenten waarbij de kunstmatige RNA-codes vlot worden ingebouwd in ons menselijke DNA. Het volgende artikel uit Current Issues in Molecular Biology laat dit zien. Wordt toch wakker!